Eén op één verklaring

Bij het houden van vijf of meer runderen is een veehouder verplicht om een overeenkomst te sluiten met een geborgde rundvee dierenarts. De één op één overeenkomst moet ondertekend zijn door uzelf en door de betreffende dierenarts. De overeenkomst is tevens geregistreerd op Inforund. De overeenkomst blijft geldig totdat één van beide partijen hem beëindigd.

Bedrijfsbehandelplan (BBP)

Net als bij de één op één relatie, is het hebben van een bedrijfsbehandelplan verplicht als u vijf of meer dieren op het bedrijf heeft. Op deze manier wordt er getracht om op een verantwoorde wijze om te gaan met antibiotica en dat de afgifte en registratie van medicijnen op uw bedrijf transparent en traceerbaar is. Het bedrijfsbehandelplan is een door de dierenarts opgezet plan, waarin de voorgenomen behandelwijze van de mogelijk optredende dierziekten op het bedrijf van de ondernemer wordt vastgelegd.

Bedrijfsgezondheidsplan (BGP)

Het bedrijfsgezondheidsplan is een plan waarin naast het bedrijfsbehandelplan de maatregelen zijn beschreven die door de veehouder worden genomen om het gebruik van antibiotica te beperken. Daarnaast geeft het een beeld van de mogelijke risicofacteren die aanwezig zijn op het bedrijf.

Koe-Kompas

Koe-Kompas is een managementinstrument om samen met uw dierenarts te kijken naar melken, voeding en water, huisvesting, dierwelzijn, werkroutines, dierziekte-incidentie en jongvee-opfok. Door middel van een een risicoanalyse laat Koe-Kompaszien waar uw sterke punten op het bedrijf liggen en waar u stappen kunt zetten om te verbeteren. Veehouders die met Koe-Kompas aan de slag gaan, kunnen dit gebruiken als bedrijfsgezondheidsplan. Daarnaast vervalt de PBB verplichting. Voor leden van Friesland Campina vervangt Koe-Kompas PBB of CDM.

Bespreken dierdagdosering

Vanuit de UDD-wet is de verplichting, dat de veehouder ieder kwartaal met de één op één relatie dierenarts de dierdagdosering en het medicijngebruik bespreekt. Dit dient schriftelijk vastgelegd te worden.

Qlip is de organisatie die in opdracht van de zuivelondernemingen controles uitvoert op melkveehouderijen. Tijdens deze controles wordt nauwlettend in de gaten gehouden of het BGP & BBP goed worden nageleefd. Afwijken van het behandelplan mag alleen in overleg met de dierenarts. Ter voorbereiding op zo’n controle dienen de volgende documenten inzichtelijk te zijn:

  • Diergeneesmiddelen administratie van het lopende en het voorgaande jaar
  • Onderhoudsrapporten van de melkinstallatie en melkkoeltank
  • Uitslagen van bronwateronderzoek indien u bronwater gebruikt voor reiniging van de melkinstallatie en melkkoeltank
  • Afleveringsbonnen en/of rekeningen van uw voerleverancier(s)
  • Bedrijfsbehandelplan (BBP) en Bedrijfsgezondheidsplan (BGP)
  • Eén op één overeenkomst met de geborgde rundveedierenarts
  • Indien u meedoet met de weidegang, de stukken die hiervan toepassing op zijn.