Paarden worden in de Nederlandse wetgeving beschouwd als voedselproducerende dieren. Ofwel: bestemd voor humane consumptie. Het gebruik van medicatie bij paarden is daarom aan strenge regels gebonden en brengt administratieve verplichtingen met zich mee. Ook wij ontkomen daar niet aan.

Wat gaat u daarvan merken?

Bij het gebruik van medicatie bij paarden wordt een zogenaamd logboekformulier gemaakt en per e-mail naar u verzonden. Op het logboekformulier staan de medicatie en de wachttijd voor vlees vermeld. Dit is de periode dat het paard niet geslacht mag worden na toediening van het medicijn volgens de voorschriften (bijvoorbeeld wormkuur Equest Pramox heeft een wachttijd van 64 dagen). Het logboekformulier dient u digitaal of uitgeprint te bewaren in uw eigen administratie.

Bij gebruik van sommige medicatie is de wachttijd een half jaar of mag het paard zelfs nooit meer geslacht worden. Dan zal er ook een aantekening in het paspoort gemaakt worden. Een voorbeeld van een medicijn dat uitsluiting van humane consumptie tot gevolg heeft is Prascend (voor behandeling PPID/ziekte van cushing).

Medicijnen bestemd voor andere diersoorten

Er zijn in Nederland relatief weinig medicijnen voor paarden geregistreerd. Daarom worden soms producten gebruikt die niet geregistreerd zijn voor paarden. Bijvoorbeeld medicijnen die eigenlijk bedoeld zijn voor koeien, honden of zelfs voor mensen. U ontvangt dan naast het logboekformulier tevens een off-label-use verklaring. Hierin staat dat u op de hoogte bent van de risico’s die gepaard gaan met het gebruik van medicijnen die niet voor paarden geregistreerd zijn.

Andersom geldt ook: als er een product voor paarden geregistreerd is, is het niet toegestaan om een middel te gebruiken van een andere diersoort. Cubarmix en Regumate Pig zijn bij paarden dan ook niet toegestaan, omdat er medicijnen met dezelfde werkzame stof voor paarden geregistreerd zijn. Het toch voorschrijven van genoemde middelen heeft bij andere dierenartsenpraktijken tot boetes van duizenden euro’s geleid.

Het paard als gezelschapsdier

Veel paardeneigenaren vinden het vervelend als hun paard of pony als slachtdier bestempeld wordt. Ook op het moment dat behandeling helemaal niet aan de orde is, kan het paard uitgesloten worden van de slacht.

In het paspoort kunt u in het hoofdstuk Medische behandelingen aangeven dat uw paard ‘niet bestemd is voor de slacht voor menselijke consumptie’. De dierenarts bevestigt deze verklaring met zijn/haar naam, stempel en handtekening. Bij verandering van eigenaar moet de verklaring opnieuw bekrachtigd worden. Het besluit is echter sowieso onomkeerbaar.

Als humane consumptie in het paspoort uitgesloten wordt, dan heeft dit tevens de volgende gevolgen:

  • Behalve vaccinaties hoeft het gebruik van (dier)geneesmiddelen niet meer in het paspoort genoteerd te worden
  • U hoeft geen administratie van toegediende medicijnen bij te houden
  • In bepaalde situaties zijn er meer mogelijkheden om het paard met medicijnen te behandelen

De status niet-voedselproducerend paard kan nooit meer terug veranderd worden naar wel- voedselproducerend. Bij aanvraag van een duplicaat paspoort, zal hierin altijd vermeld staan dat het paard niet bestemd is voor humane consumptie.

Wachttijd en doping

Als we het in deze brief of op een logboek hebben over ‘wachttijd’, wordt de tijd bedoeld dat een paard niet geslacht mag worden na toediening van de medicatie. Dit is niet hetzelfde als de eventuele periode dat een paard dopingpositief is. Als uw paard behandeld is, en u wilt deelnemen aan een wedstrijd en/of keuring, vraag dan naar de dopingdetectietijd.